Profile Image - Takashi Katono

Takashi Katono

Executive Director
Japan
Office
+81 3 52889443

Japan Headquarters

Meiji Yasuda Seimei Building 18F
2-1-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005