$name
Hiroshi Okubo Head of Research, Japan Japan
Japan Headquarters Meiji Yasuda Seimei Building 18F
2-1-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005